Betty Thomas

28 Ngày HD

28 Ngày

2000

28 Ngày

Sau khi những trò hề khi say xỉn dẫn đến thiệt hại tài sản cũng như tổn thương tinh thần cho những người xung quanh mình. Gwen Cummings, một nhà ...