Anna Elizabeth James

Ảo Ảnh Chết Chóc HD

Ảo Ảnh Chết Chóc

Một tiểu thuyết gia có sách bán chạy bị bí chữ và thuê bảo mẫu mới đến chăm sóc các con của cô. Nhưng từ đó, ranh giới giữa hư cấu và thực tế ...