Allen Coulter

Ông Trùm Nút Thắt: Phần 4 HD

Ông Trùm Nút Thắt: Phần 4

Ray Donovan là một nhân vật có số má ở Hollywood với một nghề nghiệp không giống ai, đó là chuyên đi giải quyết rắc rối cho những nhân vật quan ...
Ông Trùm Nút Thắt: Phần 3 HD

Ông Trùm Nút Thắt: Phần 3

Ray Donovan là một nhân vật có số má ở Hollywood với một nghề nghiệp không giống ai, đó là chuyên đi giải quyết rắc rối cho những nhân vật quan ...
Ông Trùm Nút Thắt: Phần 2 HD

Ông Trùm Nút Thắt: Phần 2

Ray Donovan là một nhân vật có số má ở Hollywood với một nghề nghiệp không giống ai, đó là chuyên đi giải quyết rắc rối cho những nhân vật quan ...