A.J. Martinson

Dấu Hiệu Đen Tối SD

Dấu Hiệu Đen Tối

1963 Nhà công nghiệp quân sự Arthur Blackmark phải chạy đua với thời gian để ngăn chặn một sự cố quốc tế đe dọa kết thúc thế giới. Một thực thể ...